LAUNEDDAS

  Homepage
Eventus
- Eventus a presu e beccius
- Traballus fatus

Chini seus
- Iscandula
- Danti Olianas

A.F.W.Bentzon

Publicazionis

COMPRA IMMOI

Launeddas
- Unu sono antigu
- Launeddas istoricas
Cuntattus
NOVAS
Arregallus

 

Unu sono antigu

 

Is launeddas funt unu sono chi ndi benit de su strumentu Egitzianu e Sumeru a duas cannas e de custus at mantenniu medas caratteristigas siat in sa manera de ddas sonai che in sa manera de ddas fai. Est po cussu chi, assumancu de una primu oghiada, assimbillant, spiccigadas, a su parenti antigu.

 

Una mancosedda de su 1960 assimbillat a su bisaiu suu de s'Arregnu de Mesu Egitzianu po sa canna chi si imperat, po sa cera de abis chi si imperat po varias cosas e po sa manera de fai sa cabitzina.

In sa manera de sonai torraus a agatai s'abitudini de artziai unu didu a sa bortae e po sa manera de coberri is stampus cun sa parti mesana de is didus propriu cumenti si bit me in is arrafiguratzionis de is sonadoris de is sonus a duas cannas, siant gregus che egitzianus. A sa matessi edadi si podit fai torrai su sistema de torrai bentu de su nasu. .

 

 

Chi lassaus a banda custus aspettus antigus chi is launeddas tenint a mes'a pari cun medas atrus sonus a sulidu popolaris, is launeddas si ndi sceddant de is atrus gratzias a custas caratteristigas:

1) Su sistema de accordai cun sa cera is cabitzinas impari a su sistema de accordai s'arrefinu, cosa chi permittit sa tecnica de sonai chi eus mintzionau in sa setzione affettanti;

2) su fatu chi su sonu siat fatu de tres cannas e non de duas.

Accordai is cabitzinas cun sa cera e sa tecnica de sonai s'assimbillant cun cun cussas de is sonus a duas cannas e de is cornamusas. In donnia modu non seu arrennesciu a gatai atrus esemplus de sa maera crosidadosa de accordai s'arrefinu. Depu nai però ca is launeddas non tenint nisciunu parenti strintu cun is strumentus de sa musica popolari oindia.

S'atra cosa crosidadosa e ispantosa de is launeddas, est ca portant tres cannas. Custu si podit biri in d'unu brunzittu sardu chi amostatun omini sulendu unu sonu e poderendu duas cannas a manu esta e una a manu manca, propriu cumenti faint is sonadoris oindìa. Po malasorti su brunzittu non est stetiu agatau in s'interis de unu scavu archeologicu e tandus non ddi podeus donai una data prus precisa. Segundu s'analisa attenta de su Professori Giovanni Lilliu, ddu podeus fai torrai, cun is atrus brunzittus sardus, tra su 900 e su 300 i. C.. Non s'agatant atras rappresentatzionis de sonus a sulidu cun tres cannas e non poideus mancu nai de innui e candu su bisaiu de is launeddas est arribau in Sardinnia.

De s'Edadi de Mesu, in su manoscrittu spagnolu de su de XIII seculus, de Alfonso su Sabiu, Cantigas de Santa Maria, agataus una pintura chi amostat unu sonu cun tres tubus. Custu strumentu a mimmi mi parit chi siat fatu cun una loba de tumbus e una mancosa sonada cun tot'e is duas manus in s'interis chi is launeddas funt fatas cun d'unu tumbus e duas mancosas. Po s'arrestu de s'Europa tenueus scedas indirettas ca is cornamusas, chi si funt spratzinada in medas logus in su de XIII seculus, si siant svuiluppadas gratzias a unu foddi chi sulat direttamenti aintru de is cannas. Calincuna de custas cornamusas podint essi stetias similis a i s launeddas o a su sonu a tres cannas pintau in is Cantigas.

Sa preistoria de is launeddas, tandus parit essi ancora in su scuriu e is scedas chi teneus si lassant libertus de fai duas ipotesis:

1. Is launeddas si funt isviluppadas in in Sardinnia in si primu millenniu i. C. movendu de unu sonu a duas cannas chi fut apetotu su Mediterraneu e funt abarradas cument'e strumentu unicu de candu funt nascias fintzas a oi.

2. Is launeddas arrapresentant unu sottogruppu de clarinettus che est esistiu in sa parte a bent'e soli de su Mediterraneu giai in su primu millenniu i. C. e nemus ddas at carculadas fintzas in su tempus de is romanus e funt scumpartas in s'Edadi de Mesu candu funt stetias trasformadas in cornamusas.

Cumenti si bollat chi siat podeus nai ca sa fida de is launeddas in Sardinnia, in 2500 annus, non s'est mai interrumpia. Nci funt arrennescias a nci passai s'Edadi de su Brunzu adattendusì a totu is cunditzionis de una sociedadi chi fut svilupendusì po ndi lompi a cumenti ddas connosceus oi: una parti importanti de una cultura de massaius de su de 20 seculus.

 

 

 

          
 
Copyright © 2002 / 2019 Associazione Iscandula - Via Perda Bona, 6 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA)
P.IVA 01878590924 - Cell phone +39 348 2256594 - siscandula@tiscali.it