CHINI SEUS

  Homepage
Eventus
- Eventus a presu e beccius
- Traballus fatus

Chini seus
- Iscandula
- Danti Olianas

A.F.W.Bentzon

Publicazionis

COMPRA IMMOI

Launeddas
- Unu sono antigu
- Launeddas istoricas
Cuntattus
NOVAS
Arregallus

 

Danti Olianas - Presidenti de Iscandula

 

1977. Danti Olianas, appassionau de musica indiana, in su 1977 scoberit su libru The Launeddas de Bentzon, ddu tradusit e cumentzat a sighiri s'arrastu de su studiosu danesu adobiendu is informadoris cosa sua e arregollendu scedas asuba de sa esperientzia sua in Sardinnia.

In su 1978, cun s'amigu Antonellu Trudu, organizzat in Scrocca una scolla de launeddasinnui insegnat su Maistu Dionigi Burranca.

1980. In su 1980, gratzias a su cumbidu de Mariu Zidda, Presidenti de sa Biblioteca S. Satta, organitzat in Nuoru duas seradas totu intrgadas a sa musica de is launeddas. Ddui pigant parti, tra sardus e continentalis, 17 sonadoris.

1982. In su 1982, po contu de Mariu Zidda, Assessori a Sa Cultura de Nuoru, organizzat un antru adobiu intregau a sa musica de is launeddas. S'adobiu s'est fatu in su Anfiteatru de Nuoru.

1981-82. In su 1981--82, gratzias a duas borsas de studiu de su Ministeriu de Is Esterus e de su Ministeriu de s'Educatzioni de sa Danimarca, andat a s'Archiviu de su Folklori (Dansk Folkemindesamlingen) in Copenaghen po biri is materialis lassaus de Bentzon, connosci is collegas cosa sua, sa familia e is amigus chi dd'ant agiudau.. Ndi torrat in Sardinnia copia de totu s'archiviu de Bnetzon: sonu, filmaus, fotografias e cumentzat a organizai po ddus publicai. Sighi a liggi > )

1985. In su 1985, po podi andai ainnantis cun sa pubblicatzioni de is materialis de Bentzon, cun duna cedda de intelletualis e artistas, fundat e de tandus dirigit su Sotziu Iscandula.

1985/1989. In su 1985 e in su 1989, gratzias a duas borsas de studiu de sa Regioni Sarda, cumentzat una ricerca asuba de unu cunfrontu tra sa musica sarda e sa musica indiana. Is ricercas funt stetias fatas in s'Accademia de sa Musica de Calcutta e in cussa de Jaipur in India.

1986. In su 1986, in s'Anfiteatru Romanu de Casteddu, organizat unu adobiu de sonadoris de launeddas e de sonadoris de musica de launeddas.

Annus 80'. In is annus 80' at imbentau e organizau s'adobiu tra i grandus maistus de launeddas: Aureliu Procu e Dionigi Burranca impari cun Ravi Shankar, David Liebman, Ornette Coleman, Badal Roy e Don Cherri.

1991. In su 1991, cun Rosali Schweizer, at imbentau, dirigiu e prodsiu su film in B/N: AURELIU, SU MAISTU MANNU DE SA MUSICA SARDA

1992. In su 1992, custu film pigat parti a su festival de cinema antropologicu in Sandbjerg, in Danimarca, e bincit s'oscar "Goose fat"

1992. In su 1992, est produttori esecutivu, agiudanti de su regista e fonicu in presa diretta de su film TEMPUS DE BARISTAS de su regista australianu David Mac Dougall.

1997. In su 1997, imbentat e organizat: BELL'ARROSA, SA PRIMU DISCOTECA DE BALLU SARDU IN SU MUNDU.

1992 1998. Intr'e su 1992 e su 1998, produsit su film: IS LAUNEDDAS, LA MUSICA DEI SARDI, fatu cun is materialis in pellicola e is arregistratzionis de Bentzon e montau de Fiorenzu Serra.

2001. In su 2001, cun is amigus de su NAFA (Nordic Anthropological Film Association) organizat in Casteddu su NAFA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL.

2003. In su 2003, agiudau de Aristidi Murru, Giuseppi Orrù e Barnaby Brown tradusit e publicat sa versioni italiana de s'opera in duus voluminis e 3 CD: LAUNEDDAS de s'etnomusicologu danesu A. Bentzon.

2004-5. In su 2004, Blasco Ferrer ddu cumbidat a insegnai etnomusicologia de sa Sardinnia in d'unu Master de s'Universidadi de Casteddu.

2006. In su 2006, agiudau de una pariga de autoris curat sa publicatzioni de: UNU DE DANIMARCA BENIT A CARCULAI...., unu libru e duus CD asuba de sa poesia fatus cun is fotografias, arregistrazionis e scrittus arregortus de Bentzon.

2007. In su 2007, traballendu cun Uliano Lucas e atrus autoris sighit sa publicatzioni de su libru NIMBUS, LA SARDEGNA NELLE FOTOGRAFIE DI A: F: W: BENTZON.

2007. In su 2007, traballendu cun Uliano Lucas curat e apparicciat sa mostra fotografica NIMBUS.

2007. In su 2007, traballendu cun atrus autoris, sighit e publicat su DVD de su film girau de Bentzon: IS LAUNEDDAS, SA MUSICA DE IS SARDUS impari cun atrus filmaus e unu libureddu.

2011. In su 2011, fundat su CENTRO STUDI BENTZON

2011. In su 2011, traballendu cun Giuliu Pala, Francu Melis, Gigi Arixi e Gratzianu Montisci curat sa mostra: IS 87 LAUNEDDAS PRUS IMPERADAS. Una mustra de 87 sonus cun is schedas insoru e is registrazionis audio-video.

2012. In su 2012, in is localis de s'Istitutu Italianu de Cultura de Copenaghen, curat sa mustra: A.F.W. BENTZON, UNA OGHIADA DANESA A SACULTURA ORIGNARIA SARDA.

 

 

          
 
Copyright © 2002 / 2019 Associazione Iscandula - Via Perda Bona, 6 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA)
P.IVA 01878590924 - Cell phone +39 348 2256594 - siscandula@tiscali.it