HOMEPAGE

  Homepage
Eventus
- Eventus a presu e beccius
- Traballus fatus

Chini seus
- Iscandula
- Danti Olianas

A.F.W.Bentzon

Publicazionis

COMPRA IMMOI

Launeddas
- Unu sono antigu
- Launeddas istoricas
Cuntattus
NOVAS
Arregallus

 

Su Sotziu Culturalli ISCANDULA

  De candu est nascia in su 1985, Iscandula traballat po agiudai sa musica e sa cultura sarda fendu: circas, arregollendu e publichendu scedas, organizzendu cursus, cunferenzias e cuncertus chi pertoccant sa musica sarda e apari a pari is launeddas.

Iscandula at produsiu una mecca de traballus po agiudai, mantenni e fai connosci sa cultura sarda.

Sighi a liggi >


Andria Fridolin Weis Bentzon

  S'agiudu de A. F. W. Bentzon po sa connoscenzia de un'aspettu de sa cultura sarda est stettiu fundamentalli. Dd'at fatu cun sa sgrandu seriedadi e connsocenzia de studiosu mannu ma puru cun grandu rispettu e amori sia po is logus sia po sa genti chi at adobiau.

In s'opera cosa sua non feti at analizzau is launeddas cument'e sonu, ma ddas at studias e fatas a cumprendi imperendu a bortas is fueddus matessi de is informadoris.

Sighi a liggi >


Publicatzionis

  Scoberi is publicatzionis de Iscandula contzurtendu is schedas de donnia materrialli.

Donnia scheda chistionat de s'opera inditendindi su numeru de is paginas, sa mannaria, su tipu de stampa e ateru.

Sighi a liggi >


Compora

  Arregalla un'arrogu de Sardinnia, agiuda a cumprendi mellus sa musica e sa poesia sarda.

Podis comporai is publicatzionis de Iscandulain paperi o in digitalli (DVD e CD audio) prenendu su modulu fatu istobili.

Sighi a liggi >


Scarriga a gratis

  ISCANDULA at scioberau de ponni a dispositzioni de totus e de lassai scarrigai giai totu is publicatzionis e atrus materiallis chi at produsiu.

Intra in custa setzioni, contzurta is materialis o castiadiddus online.

Sighi a liggi >


Launeddas

  "Is launeddas tenint s'arrampili insoru in d'unu sonu egitzianu e sumeru a duas cannas e ant allogau una pariga de caratteristicas antigas, siat in sa manera de ddas fai siat in sa manera de ddas sonai, chi, a primu oghiada, ddas faint assimbillai schetas a is aiaius insoru. Una mancosedda de su 1960 est assimbillat precisa a su strumetu de su Renniu de Nesu Egizianu po s'imperu de sa canna ..."

Sighi a liggi >


Tipus de cuntzertus

  Podis castiai totu is schedas de is cuntzertus chi, a di de oi, imperant is sonadoris de launeddas.

Bastat chi cracchis asuba de sa tonallidadi

Sighi a liggi >


Events

  Chi bolis connosci is programmas chi est appariccendu ISCANDULA, bai a sa pagina de is eventus o dechinò castia in sa pagina nosta de www.facebook.com /iscandula o arregistradì in sa pagina de is Novas.

Po scoberri ita at organizzau ISCANDULA finzas a immoi, bai a sa pagina Traballus fatus

Sighi a liggi >

 

 

          
 
Copyright © 2002 / 2019 Associazione Iscandula - Via Perda Bona, 6 - 09045 Quartu Sant'Elena (CA)
P.IVA 01878590924 - Cell phone +39 348 2256594 - siscandula@tiscali.it